ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียดงาน

 1. วางแผนด้านการขาย และ การตลาด เพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผน
 2. จัดทำ Marketing Content กิจกรรมทางการตลาด และ โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 3. สำรวจการตลาด และ วิเคราะห์ คู่แข่งเพื่อปรับแคมเปญการตลาดให้สามารถแข่งขันได้
 4. สรุป Performance และ Evaluation แต่ละโปรโมชั่น รวมถึงเก็บ Feedback จากลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 3. มีทักษะด้านการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา : 1 อัตรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี (มีประสบการณ์)

รายละเอียดงาน

 1. รับผิดชอบงานบัญชีด้านAR , ด้านAP
 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 25-33 ปี
 2. วุฒิ ปวส.- ป.ตรี เท่านั้น สาขาบัญชี เท่านั้น
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างคล่อง
 4. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ เช่น โปรแกรม AX , โปรแกรม WIN Speed
 5. มีความขยัน อดทน และสามารถรับเเรงกดดันได้ดี
 6. มีไหวพริบดี , คล่องแคล่ว
 7. มีประสบการณ์บัญชี ด้านรับ-ด้านจ่าย
 8. สามารถใช้โปรแกรม AX และ WIN Speed ได้ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา : 2 อัตรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รายละเอียดงาน

 1. จัดซื้อ/จัดหา วัตถดิบ Spare part หรืออุปกรณ์ต่างๆตามนโยบายองค์กร และหาแหล่งขายที่เชื่อถือได้
 2. ติดตามสินค้า ให้เข้าทันตามกำหนดและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ
 3. จัดทำรายงาน KPI และรายงานอื่นๆตามมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 27-35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

 4. มีประสบการณ์จัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่และจ้างงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร แม่พิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office หรือ ERP ระดับดี

 6. บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี เจรจาต่อรองดีมาก มี Service mind

เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์

อัตรา : 1 อัตรา

ตำแหน่ง : Product Designer

รายละเอียดงาน

 1. ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท

 2. ออกแบบและพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่

 3. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของสินค้าได้

 4. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

 5. ทำงานเป็นทีมได้

 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 28-40 ปี

 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 2 ปี

 4. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 3D Max, Sketch Up และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 5. มีความคิดสร้างสรรค์

 6. ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์

เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์

อัตรา : 1 อัตรา

ตำแหน่ง : ธุรการคลังสินค้า

รายละเอียดงาน

 1. ดำเนินการจัดทำเอกสารการรับเข้า เอกสารการเบิก-จ่าย เอกสารการตรวจนับสินค้าและ วัตถุดิบ

 2. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ เช่น บัญชี จัดซื้อ ฝ่ายผลิต และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 3. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมในการรับเข้า เบิก-จ่าย ตรวจนับ

 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 23-35 ปี

 2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2012 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า

 6. สามารถอ่าน Stock Cards ได้

 7. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น.

เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์

อัตรา : 1 อัตรา

ตำแหน่ง : Production Engineering

รายละเอียดงาน

 1. วางแผนและควบคุมการผลิต

 2. ร่วมพิจารณานำเสนอการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต

 3. วางผังสายการผลิต

 4. จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต

 5. วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี

 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล โพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผน ควบคุมการผลิต พัฒนาการผลิต อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad / Microsoft Office / ERP ( ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 5. มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมได้

 6. มีความชำนาญหรือเคยผ่านงานด้านอลูมิเนียม/สแตนเลส/เฟอร์นิเจอร์ (Mass Production) จะพิจารณาเป็นพิเศ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์

อัตรา : 2 อัตรา

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบัญชี

รายละเอียดงาน

 1. ปิดงบบัญชี จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่นงบการเงินรายเดือน งบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง

 2. บริหารจัดการและควบคุมขั้นตอนการทำงานด้านการบัญชีและการเงินทั้งระบบ

 3. ตรวจสอบเอกสาร ดูแลระบบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

 4. ควบคุมและตรวจสอบงานด้านการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย (AR-AP)

 5. จัดเตรียมและวางแผนการจ่ายชำระเงินทุกช่องทาง

 6. สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

 7. จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน

 8. ควบคุมดูแลการตรวจนับสินค้าคงเหลือร่วมกับฝ่ายคลังสินค้า

 9. ควบคุมดูแลสินทรัพย์ของบริษัทตามทะเบียนสินทรัพย์

 10. สอบทานรายงานภาษีรายเดือนต่างๆเพื่อนำส่งสรรพากรให้ถูกต้องและตรงตามเวลา เช่น ภ.พ.30,36 , ภ.ง.ด.1,3,53,54

 11. จัดเตรียมและนำส่ง ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51

 12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  1. เตรียมเอกสารประกอบการปิดงบ,หมายเหตุประกอบงบ, วิเคราะห์งบ

  2. ปิดงบการเงินประจำเดือน , ปิดงบการเงินประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง

 2. อายุตั้งแต่ 30-45 ปี

 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

 4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบภาษี สามารถจัดทำงบการเงิน และ ปิดงบบัญชีได้

 5. ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ

 6. มนุษย์สัมพันธ์ดี

 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้

 8. มีประสบการณ์ทำงานด้านหัวหน้า 2 ปี ขึ้นไป

เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์

อัตรา : 1 อัตรา

ตำแหน่ง : ธุรการวิศวกรรม - ซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน

 1. บันทึกข้อมูลงานเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายวิศวกรรม – ซ่อมบำรุง

 2. ทำเอกสารเบิก / ซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือ

 3. ประสานงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานอื่นๆ

 4. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารตามระบบที่กำหนด

 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

 2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้

 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2012 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. ติดต่อประสานงานกับ Suppliers

 6. มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 7. ขยัน สามารถแก้ปัญหา และ เรียนรู้ได้เร็ว

เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์

อัตรา : 1 อัตรา

ตำแหน่ง : HR-แรงงานสัมพันธ์

รายละเอียดงาน

 1. ดูแล ควบคุม งานด้านระเบียบข้อบังคับ และ บทลงโทษทางวินัย

 2. รับข้อร้องเรียนพนักงาน และ ดำเนินการหาข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญห

 3. สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน และ ระเบียบข้อบังคับ แนวทางในการปฏิบัติตัวภายในองค์กร

 4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน

 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน กับพนักงาน และพนักงาน กับ บริษั

 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27- 35 ปี

 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน

 4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์

อัตรา : 1 อัตรา

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน

 1. งานซ่อมสร้าง ติดตั้ง เช่น เครื่องจักร ไฟฟ้า ประปา หรืออื่นๆ ทั้งในโรงงาน และสำนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 21 – 35 ปี

 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และสาธารณูปโภค ทั้งในโรงงานและสำนักงาน

 4. สามารถให้คำแนะนำวิธีการการใช้และวิธีการบำรุงรักษาแก่ผู้อื่นได้

 5. มีจิตใจบริการ และทำงานเป็นทีมได้

 6. มีความกระติอรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบดี

 7. สามารถรับเเรงกดดันได้

เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์

อัตรา : 1 อัตรา

ตำแหน่ง : ช่างเชื่อม (พนักงานรายวัน)

รายละเอียดงาน

 1. การเชื่อม TIG / การเชื่อมไฟฟ้า

 2. ตัด พับ งานสเตนเลส
 3. เจียร ขัดแต่ง ประกอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย อายุ 20-40 ปี

 2. วุฒิฯ ป.6 ขึ้นไป

 3. มีประสบการณ์เคยทำงานด้านเกี่ยวกับ การเชื่อมต่างๆ เจียร ตัด พับ งานโลหะแผ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

อัตรา : 2 อัตรา

หลักฐานการสมัคร (พนักงานรายวัน)

บุคคลสัญาชาติไทย

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. วุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่าย

บุคคลต่างด้าว

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา ทร.38
 3. ใบแจ้งออกจากงาน(จากที่ทำงานเดิม)
 4. รูปถ่าย
ตำแหน่ง : พนักงานจัดส่ง (พนักงานรายวัน)

รายละเอียดงาน

 1. จัดส่งสินค้า ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย

 2. อายุ 18-40 ปี

 3. วุฒิฯ ป.6 ขึ้นไป

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขกระทรวงแรงงาน

อัตรา : .2 อัตรา

หลักฐานการสมัคร (พนักงานรายวัน)

บุคคลสัญาชาติไทย

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. วุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่าย

บุคคลต่างด้าว

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา ทร.38
 3. ใบแจ้งออกจากงาน(จากที่ทำงานเดิม)
 4. รูปถ่าย
ตำแหน่ง : พนักงานคลังสินค้า (พนักงานรายวัน)

รายละเอียดงาน

 1. ขนย้ายจัดเก็บวัตถุดิบเข้าคลังและส่งไลน์ผลิต

 2. ช่วยตรวจนับสต๊อกสินค้า ทุกสิ้นเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย

 2. อายุ 18-40 ปี

 3. วุฒิฯ ป.6 ขึ้นไป

 4. หากมีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า หรือสามารถขับรถโฟล์คลิฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขกระทรวงแรงงาน

อัตรา : 2 อัตรา

หลักฐานการสมัคร (พนักงานรายวัน)

บุคคลสัญาชาติไทย

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. วุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่าย

บุคคลต่างด้าว

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา ทร.38
 3. ใบแจ้งออกจากงาน(จากที่ทำงานเดิม)
 4. รูปถ่าย

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

  ชื่อ-นามสกุล *

  เบอร์ติดต่อ *

  อีเมล *

  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (โปรดเลือก) *

  ส่งเอกสารแนะนำตัว (Resume) ขนาดไม่เกิน 2MB ไฟล์นามสกุล JPG,PNG,PDF เท่านั้น

  ติดต่อสมัครงาน

  คุณภาวิรัตน์ (แนน)

  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  87 หมู่ 10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

  ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  โทรศัพท์: 02-757-6100 ต่อ 142

  แฟกซ์: 02-757-6101