Welcome to Diamond.

ข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับเราประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์
หน้าหลัก / ข้อมูลบริษัท/ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มถังเก็บน้ำและผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มเครื่องครัวสเตนเลส
และอลูมิเนียม ด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศ"

 

พันธกิจ

“มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบต่อ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
และสังคม ด้วยการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการทำงาน และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตลอดจนให้บริการที่เหนือความคาดหวัง
ของลูกค้า ภายใต้การขับเคลื่อนที่สำคัญของผู้บริหาร พนักงานที่มีความสามารถ และการร่วมมือของพนักงานทุกคน
เพื่อให้เกิดคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน”